ကုန်စည်စီးဆင်းမှုချေးငွေ

ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကွင်းဆက်ချေးငွေသည် ကော်ပိုရိတ် ကုမ္ပဏီများ၏ ကုန်ရောင်းချသူ (သို့မဟုတ်)
ဖြန့်ချီသူများအတွက် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် နှင့် လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်၊
ငွေကြေးစီးဆင်းမှုများ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသော ကာလတိုချေးငွေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

အများဆုံးချေးငွေ ပမာဏ

လုပ်ငန်း‌ ငွေတောင်းခံလွှာ၊ စာချုပ်၊ သဘောတူညီချက်များထဲမှ ၇၀%

နောက်ကျကြေး

ချေးငွေပျက်ကွက်သည့်အပေါ်မှ တစ်လလျှင် ၄ %

အများဆုံးချေးငွေ ပမာဏ

လုပ်ငန်း‌ ငွေတောင်းခံလွှာ၊ စာချုပ်၊ သဘောတူညီချက်များထဲမှ ၇၀%

နောက်ကျကြေး

ချေးငွေပျက်ကွက်သည့်အပေါ်မှ တစ်လလျှင် ၄ %

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

– At least 1 year in establishment

အသေးစား အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက်

– လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ

– မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ

– အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ

– လုပ်ငန်းလိုင်စင် မိတ္တူ

– အသေးစား အလတ်စားလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင် (ရှိပါက)

– လုပ်ငန်းပရိုဖိုင်(ရှိပါက)

– ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ သို့မဟုတ် ဝင်ငွေအထောက်အထား (ရှိပါက)

– တခြားလိုအပ်သောအချက်အလက် စာရွက်စာတမ်းများ

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

– At least 1 year in establishment

Corporate

– ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ

– ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ

– ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ

– ကုမ္ပဏီလိုင်စင် မိတ္တူ

– ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင် မိတ္တူ

– ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်

– ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ သို့မဟုတ် ဝင်ငွေအထောက်အထား (ရှိပါက)

– တခြားလိုအပ်သောအချက်အလက် စာရွက်စာတမ်းများ

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

– At least 1 year in establishment

Corporate

– ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ

– ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ

– ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ

– ကုမ္ပဏီလိုင်စင် မိတ္တူ

– ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင် မိတ္တူ

– ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်

– ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ သို့မဟုတ် ဝင်ငွေအထောက်အထား (ရှိပါက)

– တခြားလိုအပ်သောအချက်အလက် စာရွက်စာတမ်းများ