လစာချေးငွေ

ZEGA ရဲ့ လစာချေးငွေ နှင့် သင့်လစာကို ကြိုထုတ်လိုက်ပါ။

ချေးငွေအဆင့်များ

Classic (ZEGA တွင် ပထမဆုံးချေးငွေလျှောက်ထားသူ)

ချေးငွေသက်တမ်း – ၆လနှင့် အထက်
အများဆုံးရယူနိုင်သောပမာဏ – ကျပ်သိန်း ၅၀

Gold (လစာချေးငွေပထမအဆင့် (သို့) ZEGA ၏အခြားချေးငွေများအား မှန်ကန်စွာပြန်လည်ပေးဆပ်ထားသူ)

ချေးငွေသက်တမ်း – ၁၂လနှင့် အထက်
အများဆုံးရယူနိုင်သောပမာဏ – ကျပ်သိန်း ၁၀၀

ချေးငွေအဆင့်များ

Classic (ZEGA တွင် ပထမဆုံးချေးငွေလျှောက်ထားသူ)

ချေးငွေသက်တမ်း – ၆လနှင့် အထက်
အများဆုံးရယူနိုင်သောပမာဏ – ကျပ်သိန်း ၅၀

Gold (လစာချေးငွေပထမအဆင့် (သို့) ZEGA ၏အခြားချေးငွေများအား မှန်ကန်စွာပြန်လည်ပေးဆပ်ထားသူ)

ချေးငွေသက်တမ်း – ၁၂လနှင့် အထက်
အများဆုံးရယူနိုင်သောပမာဏ – ကျပ်သိန်း ၁၀၀

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်

အသက် – (၂၀ – ၆၀) နှစ်အတွင်း

နိုင်ငံသား – မြန်မာနိုင်ငံသား

အလုပ်အကိုင် – ၁ နှစ်နှင့် အထက်လုပ်သက်ရှိသော အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း

လစာနှုန်းထား – ၃ သိန်းနှင့် အထက်